ANEXA E


(Se completează toate rubricile din formularul-tip, în limba română, prin tehnoredactare sau completare cu majuscule)

Prin completarea prezentei declarații vă informăm că aplicați pentru obținerea unei contragaranţii, ce include un ajutor de minimis, de la Fondul Roman de Contragarantare S.A. (FRC), cuantumul ajutorului de minimis urmând să vă fie comunicat ulterior.
Potrivit Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor unice, cumulate pe parcursul a trei ani fiscali, nu trebuie să depășească 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR în cazul întreprinderilor din sectorul transportului rutier.

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA CONTRAGARANŢIEI

Pentru instructiuni de completare va rugam sa accesati urmatorul link.

I. Date de identificare ale solicitantului

Denumirea:

Sediul social , cod poştal , telefon , adresa e-mail ,

Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului Codul unic de înregistrare

Clasa CAEN activitate principală (patru cifre)

Clasa CAEN activitate contragarantată (patru cifre)1

Se completează cand activitatea ce va fi finantata prin creditul contragarantat este destinat pentru unul dintre obiectele secundare de activitate

Va rugam sa verificati daca Clasa CAEN activitate contragarantata nu se afla in Lista orientativa a claselor CAEN neeligibile pentru contragarantare disponibila aici.

In cazul in care Clasa CAEN pentru care se solicita contragarantie este 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite , va rugam sa completati si o DECLARATIE daca societatea nu desfăşoară activităţi de prelucrare a plutei naturale şi de fabricare a plutei aglomerate– un model gasiti aici.

Tipul întreprinderii:
autonomă
unică, iar întreprinderile ce alcătuiesc întreprinderea unică sunt ( Denumire si CUI ):

Prin întreprindere unică se înţelege totalitatea întreprinderilor între care există cel puțin una dintre următoarele relații2:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte entități;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale unei alte entități;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acționar sau membru al unei alte entități și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau membri ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin oricare dintre relațiile descrise la lit. i)-iv) prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, sunt considerate de asemenea, o întreprindere unică.

denumită în continuare ”întreprindere”, prin reprezentant legal, declar următoarele:

II. Date privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani(ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent):

1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse.

2. A beneficiat de urmatoarele ajutoare de minimis:

*Notă: În tabelul de mai sus, vor fi menţionate pe lângă ajutoarele de minimis primite de solicitant, următoarele:

 • eventualele ajutoare de minimis primite de societăţile cu care acesta formează întreprinderea unică (se va face menţiunea „unică” în coloana Observaţii);
 • în cazul în care întreprinderea face sau a făcut obiectul unei fuziuni sau achiziţii desfăşurate ulterior datei de 01.01.2014, vor fi incluse toate ajutoarele de minimis acordate anterior întreprinderilor iniţiale (se va face menţiunea „fuziune” sau „achiziţie”, după caz, în coloana Observaţii);
 • în cazul întreprinderilor care au rezultat ulterior datei de 01.01.2014 din divizarea unei entităţi economice, eventualele ajutoare de minimis acordate înainte de divizare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea5 (se va face menţiunea „divizare”, după caz, în coloana Observaţii).

Declar că respect Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, şi că datele prezentate mai sus sunt corecte.Vizualizare Regulament CE nr.1407/2013

III. Date privind analiza eligibilității întreprinderii:

 1. Întreprinderea6 nu se află în niciuna dintre următoarele situații: închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
 2. Întreprinderea7 nu este supusă unei proceduri de insolvență şi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de legea română8 pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor.
 3. Întreprinderea nu are restanţe la plata obligaţiilor bugetare.
 4. Nu sunt obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună.
 5. Nu desfășoară activităţi în niciunul din următoarele sectoare:
  • pescuit și acvacultură
  • producţia primară de produse agricole;
  • sectorul cărbunelui, în sensul Deciziei Consiliului Uniunii Europene privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
  • siderurgie, construcţii navale si fibre sintetice;
  • activitățile de jocuri de noroc şi pariuri, producția sau comercializarea de armament, muniţii, explozibili, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, producția şi/sau comerţul de alcool și tutun, activităţi de investigare si protecţie, intermedieri financiare şi de asigurări, activităţi de închiriere şi leasing, tranzacţii imobiliare.
 6. Întreprinderea nu va folosi ajutorul de minimis sub forma de contragaranţie pentru:
  • activităţi legate de export către ţări terţe sau către state membre ale UE, respectiv activități legate direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  • favorizarea utilizării produselor naţionale în detrimentul produselor din import;
  • finanţarea unor costuri eligibile pentru care a beneficiat/beneficiază de ajutoare de stat, indiferent de sursa de provenienţă a acestora (surse locale, regionale, naţionale sau comunitare).

IV. Întreprinderea declară că :

1. efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost(bifați una dintre opțiuni):

DA NU

2. efectuează activităţi de cercetare-dezvoltare

DA NU


3. prelucrează plută naturală și/sau fabrică plută aglomerată

DA NU

V. Date de identificare a reprezentantului legal al întreprinderii

Subsemnatul(a),, identificat(ă) cu seria nr. , eliberat(ă) de la data de , cod numeric personal , cu domiciliul în localitatea , str. nr. , bl. , sc. , ap. , sectorul/judeţul , declar pe propria urmatoarele:

a) toate informaţiile consemnate în prezenta declarație sunt corecte şi complete.

b) sunt de acord ca persoanele împuternicite de FONDUL ROMAN CONTRAGARANTARE S.A., J40/703/2010, CUI 26308846, cu sediul social în București, str. Argentina nr.41, sector 1, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor de mai sus, făcută în scopul acordării contragaranţiei, va fi pedepsită conform legii şi mă oblig ca în această situaţie să repar integral prejudiciul material cauzat FRC, în condiţiile legii.

Sunt de acord sa primesc Informarea privind acordarea ajutorului de minimis sub formă de contragaranţie prin afișare într-o secțiune dedicată a website-ului FRC.

Sunt de acord ca datele de identificare ale întreprinderii și valoarea ajutorului de minimis să fie publicate pe site-ul FRC, ca și eventualele recalculări ulterioare ale valorii acestuia.

Sunt de acord să transmit FRC, la cerere, orice informații suplimentare necesare monitorizării ajutorului de minimis de care voi beneficia.

Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale subsemnatului în calitate de reprezentant legal din prezenta declaraţie să fie prelucrate stocate de FRC în baza sa de date in conformitate Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date.

VI. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ("date personale")

Subsemnatul(a),, Identificat(ă) cu CNP înțeleg că FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. prelucrează datele mele cu caracter personal, conform documentului „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal’, al cărui conţinut mi-a fost adus la cunoştinţă de către FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. („FRC”) si cu respectarea opţiunilor mele exprimate mai jos.

1. Sunt de acord că datele mele personale, să fie utilizate de către FRC în scopul îmbunătăţirii ofertei de produse.

DA NU

2. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către FRC să fie prelucrate în următoarele scopuri:

 • Analiza solicitării de acordare a contragaranției solicitate de întreprinderea pe care o reprezentați, efectuarea activităţilor premergătoare specifice furnizării acesteia;
 • încheierea, modificarea, executarea, încetarea contragaranției, încasări, plăți, răspunsuri la solicitări/ reclamaţii, recuperarea plăților efectuate de FRC în baza contragaranției emise de FRC;
 • transmiterea de informări și notificări, oferirea de servicii de asistentă tehnică/consiliere;
 • verificarea și recuperarea debitelor ce derivă din plata contragaranției, inclusiv pentru garanții constituite pentru creditul contractat în baza contragaranției acordate de FRC;
 • prevenirea fraudelor;
 • pentru activităţile de control și de audit intern sau extern;
 • efectuarea de studii și statistici interne, studii de piaţă, aplicarea de chestionare de satisfacţie, etc.
 • funcția/calitatea deținută în cadrul întreprinderii;
 • specimen de semnătură.

DA NU

Lipsa consimţământului meu, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii echivalează cu refuzul de a soluționa solicitarea de acordare a contragaranției FRC.

3. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de partenerii FRC, pentru scopuri de marketing, să fiu contactat și să primesc informaţii relevante în legătura cu produsele și serviciile partenerilor (de exemplu: transmiterea de buletine informative, oferte promoționale sau informaţii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale partenerilor FRC).

DA NU

Lipsa consimţământului meu echivalează cu refuzul de a primi orice astfel de comunicări din partea partenerilor FRC.

4. Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către FRC în scopul promovării serviciilor pe care FRC le prestează în nume propriu/calitate de agent al altor entități (exemplu: autorități abilitate naționale și europene).

DA NU

Canalele de comunicare agreate a fi folosite în scopurile menţionate la punctele de mai sus, 1-3 si 5 sunt:

Toate Scrisoare E-mail SMS

Voi comunica FRC toate detaliile necesare (număr de telefon, adresă de email, adresă de corespondenţă) pentru a-mi furniza informaţiile pe canalele solicitate.

În scopurile menţionate la punctele de mai sus înțeleg că pot fi utilizate următoarele categorii de date:

1.Date de identificare (nume și prenume, data naşterii, CNP, adresa de domiciliu/ reşedinţă, codul numeric personal/, serie și număr act de identitate, serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcţia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conţin, sau transmise de către persoana vizată pe suport informatic;

5. Sunt de acord cu consultarea de către FRC a bazelor de date ale Direcţiei de Evidentă a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (“D.E.P.A.B.D”) și cu actualizarea bazei de date internă a FRC cu datele mele cu caracter personal colectate din aceste surse.

DA NU

Înţeleg că retragerea prezentelor acorduri poate fi efectuată în orice moment, în aceeaşi modalitate în care au fost exprimate, prin transmiterea cererii prin email, către Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, la adresa de email dpo@contragarantare.ro, semnată conform legii privind semnătură electronică sau prin intermediul portalului www.contragarantare.ro/contact/ secţiunea GDPR. Aceasta își va produce efecte în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea ei în sistemele FRC.

Declar că am luat la cunoștință de Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul portalului www.contragarantare.ro/contact/ secţiunea GDPR.

Dau prezenta declarație, conținând un număr de ……. (in cifre) pagini pentru a beneficia de un ajutor de minimis sub formă de contragaranție din partea Fondului Român de Contragarantare S.A.

Reprezentant legal

Numele și prenumele ..............................

Data semnării ........................

Semnătura autorizată9 ...........................

Apasati butonul "Validare formular" inainte de imprimarea declaratiei.


1 Se completează când contragaranția se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.
2 Relaţiile prezentate descriu raporturile ce, în principal, caracterizează întreprinderile legate, conform art. 4^4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
3 Reprezintă data în care este conferit întreprinderii dreptul legal de a beneficia de ajutor şi nu data plătii ajutorului (se completează pe formatul ll/zz/aaaa)
4 Echivalentul în euro al ajutorului de minimis se determina folosind cursul de schimb lei/euro comunicat de BNR, aferent datei la care s-a acordat ajutorul.
5 Dacă nu este posibil, ajutoarele se vor repartiza proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi.
6 În cazul în care IMM nu este o întreprindere autonomă, enunţul se referă şi la întreprinderile care definesc întreprinderea unică în sensul schemei.
7 În cazul în care IMM nu este o întreprindere autonomă, enunţul se referă şi la întreprinderile care definesc întreprinderea unică în sensul schemei.
8 În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, o întreprindere îndeplineşte criteriile deschiderii procedurii de insolvenţă când are datorii certe, lichide şi exigibile mai vechi de 60 de zile şi în valoare de min. 40.000 lei, iar pentru salariaţi de min. 6 salarii medii brute pe economie/salariat.
9 Declarația va fi semnată pe fiecare pagină.